Pályázati felhívás büfé üzemeltetésre

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázatot ír ki intézményi büfé üzemeltetésére.

 

Büfé üzemeltetésével kapcsolatos általános feltételek:

A büfé üzemeltetéséhez szükséges valamennyi dokumentum – működési engedély beszerzése a bérlő feladata. A működési engedély kiadását a 4/1997 (I.22.) kormányrendelet szabályozza.

 

Személyi feltételek

A bérlőnek igazolnia kell a tevékenység végzéséhez való jogosultságát. (Cégbírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, vagy végzettséget igazoló dokumentum)

 

Tárgyi feltételek

A jogszabályok által meghatározott tárgyi feltételeket biztosítani kell az áru kezelésére és tárolására. A büfé berendezése a bérlő feladata.

A bérlő által elvégezni kívánt átalakítást DMJV. Önkormányzat engedélyének birtokában lehet elvégezni (tulajdonosi hozzájárulás). Az átalakítás igazolt költsége (beépített elemek) a bérleti díjból lelakható. A szerződésben rögzítésre kerül.

 

Tevékenység specifikus elemek

A büfé nyitva tartását és kínálatát az intézmény alaptevékenységével kapcsolatos működéshez, programjaihoz, látogatói köréhez kell igazítani. A büfé kínálatát a jogszabályi előírások figyelembevételével kell kialakítani.

 

A legalacsonyabb bérleti díj 80.000Ft/hó, (mely tartalmazza a rezsiköltségeket is) függetlenül a rendezvények számától. A bérleti díj előre fizetendő minden hónap 10-ig a kiállított számla alapján. Szerződéskötéskor 2 havi kaució előre fizetendő.

Felmondási idő 2 hónap.

 

 

 

 

Ajánlati feltételek:

Érvényes ajánlatot tehet, ha a Pályázó:

Gazdasági tevékenység folytatására jogosult vállalkozás vagy büntetlen előéletű magánszemély, ide értve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaságait is,

Megfelelő szakképesítéssel és engedéllyel (vendéglátóipari, vagy kereskedelmi) rendelkezik, vagy a teljes nyitvatartási időben olyan alkalmazottat biztosít, aki rendelkezik a végzettséggel.

Csatolni szükséges a szakképesítés igazolását és szakmai gyakorlat leírását (ide értve az alkalmazottat is)

 

Nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt,

Ajánlatában szereplő bérleti díj összegének kétszeresét kitevő óvadék (kaució) elhelyezését vállalja, annak fedezetét és azonnali rendelkezésre állását igazolja, (banki igazolás)

Nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, (NAV igazolás)

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a büfé működése bármilyen hatóságnak a Pályázó érdekkörébe tartozó ügyben született jogerős döntése (végzése, határozata, stb.) alapján szünetel, a megkötött szerződést a Bérbeadó további indokolási kötelezettség nélkül 0-30 napos határidővel felmondhatja. (Nyilatkozat)

A Pályázónak, valamennyi feltételnek együttesen meg kell felelnie és ezek igazolását az ajánlatnak tartalmaznia kell. Amelyik ajánlat a fenti feltételeknek nem felel meg, az érvénytelennek minősül, a fenti hiányzó adatok és nyilatkozatok később nem pótolhatók.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá:

Az ajánlatot adók adatait, rövid cégismertetőjét, jelenlegi üzletének, üzleteinek bemutatását.

A cégbírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát.

A kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címét

Igazolást az óvadékrendelkezésre állásáról. (banki igazolás)

A büfé berendezésének látványtervét, valamint annak megvalósításának határidejét

A biztosított szolgáltatás leírását, az áruválaszték részletes megadását.

A megajánlott havi bérleti díjat.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a fejlesztésre, valamint a nyitva tartásra vonatkozó elképzeléseket

A pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, amennyiben nyertesnek nyilvánítják, szerződéskötésre nem jelölhet ki mást, maga helyett.

Az ajánlatokat feladó megjelölése nélküli zárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kell beadni. A borítékon kérjük feltüntetni a „PÁLYÁZAT a büfé üzemeltetésére” jelölést.

A pályázatot és annak minden csatolt nyilatkozatát aláírva kell benyújtani!

 

Az elbírálás szempontjai

Az elbírálás elsődleges szempontja a vállalt szolgáltatás minősége, illetve az áruválaszték ár-érték aránya.

Az áruválaszték szélessége és minősége

A büfé megjelenésének fejlesztési elképzelései, tervezett ráfordítások.

Az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázók közül az kerül ki győztesen, aki összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette.

A pályázatokat elbíráló bizottság megvizsgálja, hogy a pályázók a pályázati dokumentációban meghatározott alaki és tartalmai követelményeknek megfelelnek-e. Azon pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének nem felel meg, a pályázati eljárásból – az arra való indokolás jegyzőkönyvbe vétele mellett – ki kell zárni.

A bizottság a pályázót határidő megjelölésével hiánypótlás benyújtására kérheti, melynek teljesítése a hiánypótlási felhívás e-mailben történt kibocsátásától számított 5. naptári nap. A hiánypótlás eredménytelensége kizárást von maga után.

Az értékelést követő eredményről ajánlatkérő elektronikus úton tájékoztatja a résztvevőket.

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy kedvező ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével tudomásul veszik, hogy a pályázat eredményével illetve eredménytelenségével kapcsolatban a Kiíróval szemben semmilyen igénnyel nem léphetnek fel.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése, vagy a kiírónak a szerződéstől történő későbbi elállása esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.

A pályázók a jelen pályázati kiírás feltételeit magukra nézve kötelező jelleggel elfogadják.

A vállalt nyitvatartási idő alkalmazkodása az intézményi működéshez.

Előnyben részesül az a pályázó, aki a meglévő arculatot, valamint árképzést megtartva nyújtja be fejlesztési elképzeléseit.

További információk:

A büfé szolgáltatás kiterjed az Ifjúsági Ház rendezvényeire, a bérbeadó arra törekszik, hogy hogy az egyéb szervezésben megvalósuló rendezvények esetében is a Ház büféje biztosíthasson szolgáltatást, kizárólagosságot azonban nem biztosít.

A Büfével szomszédos Galéria helyiség munkanapokon 15 órától, valamint hétvégén a teljes nyitvatartási időben „közösségi térként” működik. ( Kivéve az Ifjúsági Ház által szervezett rendezvények.) A fenti időszakban a büfé és a galériatér összenyitható. A Galéria terem, a Büfé üzemeltetője részéről, egyéb funkcióra történő igénybevétele (előre egyeztetett időpontban, és rendezvényre) térítés ellenében vehető igénybe. ( Zártkörű rendezvény, belépődíjas program, stb.)

 

 

Az ajánlat beadási határideje: 2018. november 19. 15 óra

A beadás módja: lezárt borítékban az Ifjúsági Ház gazdasági irodáján kell leadni.

Döntés, pályázók értesítése: 2018. november 26.

Szerződéskötés a döntést követően, a működési engedély bemutatásakor.

A büfé üzemeltetésbe adásának időpontja: 2018 . december 01.

 

Debrecen, 2018. október 25.

 

Halász D. János

ügyvezető

 

Információ:  info@ifihazdebrecen.hu

 

A helyszínen való megtekintés, előre egyeztetett időpontban történik: 20/549-0341

 

A pályázatot ide kattintva tekintheti meg, illetve töltheti le PDF formátumban.