Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – EFOP-3.3.2.-16

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

EFOP-3.3.2.-16

„Magyarország Kormányának a felhívása a kulturális intézmények által, a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának kompetenciafejlesztésének támogatására, továbbá a kulturális szolgáltatások, tevékenységek és programkínálat fejlesztése érdekében. „

„A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az oktatásban és a képzésbe, többek között a szakképzésben történő beruházást a készségek fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás érdekében. A dokumentum hangsúlyozza a tanórán kívüli nem formális és informális tanulási formák jelentőségét, mint ami jelentősen hozzájárulhat a köznevelésben részt vevők tudásának gyarapításához, a szociokulturális és területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A célok elérését a kormány a kulturális intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani. „

Kulcsgondolatok:

 • a tanórán kívüli nem formális és informális tanulási formák támogatása
 • kompetenciafejlesztés
 • különböző társadalmi hátérrel rendelkező gyermekek és fiatalok integrációja
 • egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning)

A pályázat célja:

Az oktatási feladatok melletti, azokat kiegészítő kompetenciafejlesztő programok és az értékalapú szabadidős elfoglaltságok biztosítása.

Részcélok:

 • a nevelési-oktatási és kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség (együttműködés) erősítése
 • a köznevelésben résztvevő tanulok és óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tudásának, készségeinek fejlesztése

Célcsoport:

 • óvodai nevelésben résztvevő gyermekek
 • köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók (alap és középfokú oktatás)

Szabadidős foglalkozások:

„ A nevelési-oktatási intézmények pedagógia programjának megvalósítását támogató, a kínálatok gazdagító tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális tevékenységek kidolgozása, megvalósítása”

Szabadidő foglalkozások típusai:

Foglalkoztatási forma Tevékenység leírása Tevékenység intenzitása
Heti szakkör
 • Ének, tánc és dráma szakkör
 • Kreatív kézműves szakkör
Félévente 16 alkalommal

(4 félév*16 alkalom*7 intézmény)

Foglalkozás
 • Digitális kommunikációt fejlesztő foglalkozássorozatok
Félévente 10 alkalommal

(4 félév*10 alkalom*1 intézmény)

Témanap
 • Közösség
 • Környezet
 • Kultúra
Minden együttműködő nevelési-oktatási intézményben, a tavaszi félévben 3-3 db témanapot szervezünk.
Tábor A foglalkozásokon a legaktívabb résztvevők közül 60 fő részére nyaranta, 5 napos napközis tábort szervezünk a szervezetünk által működtetett Debreceni Ifjúsági Házba. A projekt során nyaranta két alkalommal.

Heti szakkörök:

A nevelési-oktatási intézmények oktatási-nevelési programjának megvalósítását, valamint kínálatának gazdagítását támogató tanórán kívüli szabadidős tevékenységek.

Szakkör típusok:

 • Ének, tánc és dráma szakkör
 • Kreatív foglalkozás és kézműves szakkör

Megvalósítása:

 • minimum 12 fő
 • félévente 16 alkalom
 • 7 intézményben

Intézmények:

 • Álmosdi Bocskai István Általános Iskola
 • Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Debreceni Dózsa György Általános Iskola
 • Görgey Utcai Óvoda
 • Ifjúság Utcai Óvoda
 • Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Foglalkozás:

Tematikus, de nem szakkör formában megvalósított foglalkozások.

Típusa:

 • Digitális kommunikációt fejlesztő foglalkozássorozat

Megvalósítása:

 • minimum 12 fő
 • félévente 10 alkalom
 • 1 intézményben

Intézmények:

 • Szent József Általános Iskola, Gimnázium Szakgimnázium és Kollégium

Témanapok:

Élményszerű, tapasztalati úton való ismeretszerzés, meghatározott témában.

Témák:

 • Közösség
 • Környezet
 • Kultúra

Megvalósítás:

 • Külsős előadók által
 • az intézmények igényeit szem előtt tartva
 • egyeztetett időpontokban, a tavaszi félévekben, 3-3- db témanap intézményenként

Táborok:

Több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló készség-és képességfejlesztő szabadidős rendezvénysorozat.

Megvalósítás:

 • A foglalkozásokon legaktívabb résztvevők közül 60 fő részére nyaranta, 5 napos napközis tábor az Ifjúsági Házba.
 • Elsősorban az iskolák részére
 • 2 turnus: 30-30 fő
 • Kitűzött cél: egy közös produktum létrehozása a tábor végére
 • Táborok időpontja: 2019 és 2020 nyara

Intézmények bemutatása:

Álmosdi Bocskai István Általános Iskola

Az intézmény Hajdú-Bihar megye egyik kis településén, Álmosdon működik. A 8 évfolyamon 8 iskolai tanulócsoport működik. Az általános iskolai alapképzés mellett az iskola tevékenységébe tartozik a napközi otthoni ellátás, az iskolai étkeztetés ellátása, valamint a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítése, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók 1-4. osztályig történő nevelése is. A tanulók igen eltérő családi háttérrel rendelkeznek. Többségük szülei munkanélküliek, sok család a családi pótlékból, munkalehetőség híján jövedelempótló támogatásokból él. Igen kevés az olyan az tanuló, akinek mindkét szülője dolgozik. Végzett tanulók a megye, elsősorban Debrecen középfokú intézményeiben tanulnak tovább.

Bagamér Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:

Az intézmény Bagamér és Kokad községek intézményi társulásaként alakult meg. A társult intézményben 3 iskolai telephelyen folyik a nevelés-oktatás, valamint Bagamér gesztorságával Álmosd, Kokad, Létavértes, Újléta, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Nyírbéltek településeken alapfokú művészeti képzés. A gyermekközpontú nevelés megvalósítására törekszenek, amelyben minden gyermek színvonalas, személyes igényeinek megfelelő fejlesztésben részesül. Az intézményi nevelő munka legfontosabb célja, hogy különböző kultúrájú zömében hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségét, továbbtanulási és munkaerő-piaci esélyeit javítsa. Ennek érdekében a pedagógiai innováció kiemelt szerepet kap az intézmény működésében. Így vált a pedagógiai gyakorlat részévé például: az etnikai és integrációs program, az SNI tanulók speciális képzése, iskola előkészítő évfolyam indítása, a művészeti képzés, az egész napos képzés, a kooperatív és differenciált tanulásirányítás.

Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:

Az intézmény 1978 óta működik, tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. Infrastruktúrája jónak mondható. 2004 szeptemberétől összetett közoktatási intézményként általános iskola és alapfokú művészeti iskola működik. Megalakulása óta a szakmai fejlesztés, az új kipróbálásának igénye jellemzi a pedagógiai tevékenységet. A pedagógiai programban a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése a kitűzött cél. A többnyire lakótelepi családok gyermekei számára igyekszik az iskola minél szélesebb körű lehetőséget biztosítani felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és a szabadidő hasznos eltöltésére. Differenciált bánásmóddal, a tanulók aktuális tudásához igazodó tanórákkal, a szaktárgyi szakkörökkel, a felzárkóztató foglalkozásokkal lehetőséget nyújt az ismeretek begyakorlására, a problémamentes továbbhaladás biztosítására. A sikeres életvitelre való felkészítést, a különböző okokból származó hátrányok csökkentését pszichológus és fejlesztő pedagógus munkája segíti. Az iskola 2013-ban elnyerte az ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA címet. Az intézmény céljaival összhangban nagy figyelmet fordítanak a környezettudatos magatartásra, az egészséges életmód kialakítására, fenntartására. Az iskolában valamennyi évfolyamon az egyéb tanórai foglalkozások keretében egészségtant oktatnak. Az iskolában kiválóra minősített alapfokú művészetoktatás folyik. Eredményesen működő tehetséggondozási forma valósul meg báb-és drámajáték tanszakán. 2011. szeptembertől elindult a képző-iparművészeti tanszakon is az oktatás. 2009 óta az iskola „Tehetségpont”, 2011-ben pedig a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által adományozott Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet nyerte el.

Debreceni Dózsa György Általános Iskola:

Az iskola 1968. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. Elhelyezkedése kedvező, a város központjához közel, frekventált helyen található, ennek köszönhetően könnyen megközelíthetőek a kulturális intézmények. Az eltelt évek szakmai munkájának köszönhetően az intézmény Tehetségpont, Ökoiskola és Madárbarátiskola címet nyert el. Az iskolában évfolyamonként 2 osztály működik, az alsó tagozaton kis-felmenő rendszerben. A tanítás délelőtt történik, a napközi 1- 8. osztályig vehető igénybe. Az angol nyelv oktatása 46 éve hagyomány. A jelenleg érvényben lévő tanterv szerint 2. osztálytól biztosítják az angol vagy német nyelv tanítását, 5. osztálytól emelt szinten. A 6-8. évfolyam végére felkészítik a tanulóikat a Junior illetve Alapfokú nyelvvizsgákra. 5. osztálytól lehetőség van második idegen nyelv választására is. 2017/2018. tanévtől magyar-német két tanítási nyelvű képzés indul felmenő rendszerben, évfolyamonként egy osztályban. A mindennapos testnevelés órák megtartásához és a sportfoglalkozásokhoz rendelkezésre áll: 1 tornaterem, 1 kondicionáló terem, 1 műfüves pálya, 2 salakos teniszpálya, 1 mini teniszpálya, 1 kosár pálya, 2 fél kosár pálya, dobások gyakorlására.

Tanórán kívüli lehetőségek: Ingyenes: 5. osztálytól a második idegen nyelv, szakkörök, tömegsport, foci, fejlesztő és tehetséggondozó foglalkozások, 8. évfolyamon felvételi előkészítő foglalkozások, nyelvvizsga-előkészítők, internet-hozzáférés, könyvtár használata. Tanfolyami jelleggel működik: kosárlabda, tenisz, sakk. Az iskola könyvtára több mint 10 ezer kötettel, számítógépekkel, multimédiás eszközökkel várja a diákokat és a pedagógusokat. Az intézményben működik a Dózsa György Általános Iskola Művelődési és Diáksport Alapítványa, mely tanulóink sportolását, versenyeken való részvételét és az iskola szépítését is támogatja. Az iskolára a családias hangulatjellemző, minden osztály magas osztály létszámmal működik. Az intézmény keresett a szülők körében.

Görgey Utcai Óvoda:

Az óvodába 8 csoportos 200 gyermek jár. A csoportok azonos életkorú gyermekekből tevődnek össze. Minden évben 2 kiscsoport kezdi meg a nevelési évet. A csoportszobák egyediek, ízlésesek a gyerekek igényeinek megfelelően berendezettek, játéktáruk sokszínű. Fontos a mindennapos mese, vers, mozgás, éneklés, környezettudatosságra nevelés az egészséges életmód szokásainak kialakítása, formálása és nem utolsó sorban a gyermek elsődleges és legfontosabb tevékenysége a JÁTÉK. Kiemelt szerepet szánnak az élmények, kirándulások séták, tapasztalatgyűjtések sokoldalú cselekvések kialakítására.

Változatos érdekes rendezvényeket szerveznek a gyermekek számára: Ugráló vár, nyílt délelőtt a szülők és a gyerekek részére, szüreti mulatság, Kerti parti, vetélkedők, versenyek, előadók hívása, mozgásos játékok, különfoglalkozások, kirándulások.

Az intézményben só szoba is megtalálható, melynek rendszeres használata a légúti megbetegedések megelőzését szolgálja. Szakképzett logopédus segíti gyermekek beszédfejlődését. Megvan a lehetőség arra, hogy minden egyes gyermekkel egyéni fejlettségi szintjének megfelelően foglalkozzanak az óvó nénik, megadva gyermeke számára az egyéni fejlődést és a sikerélményt. Az óvoda célja, hogy az óvodánkba járó gyerekek érzelmi biztonságban, sok szép élménnyel gazdagodva élvezzék az itt töltött éveket, és magabiztosan lépjenek az iskolába. Az intézményben szakképzett óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, pedagógiai munkát segítő dajka nénik dolgoznak, akik kellő odafigyeléssel szeretettel végzik munkájukat.

Ifjúság Utcai Óvoda:

Az Ifjúság Utcai Óvodába és tagintézményeibe járó gyermekek az óvodai élet során az őket megillető jogok figyelembevételével, olyan egészséggel, edzettséggel, valamint olyan képességekkel és készségekkel rendelkeznek, melynek segítségével biztosított az iskolai közösségbe történő beilleszkedésük, s melynek birtokában megfelelő együttműködési készséggel, kreativitással, önállósággal helyt tudnak állni, miközben személyiségük szabadon mind teljesebben bontakozik ki. A nevelés célja, az egyenlő hozzáférés biztosításával a személyiség harmonikus testi és szociális fejlődés elősegítése, olyan érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtése, mely hatására lehetőség nyílik az egészséges életmód szokásainak valamint az egészséges életvitel igényének alakítására, a gazdag szókinccsel kifejező kommunikálásra, s ahol a gyermek képesség- és készségfejlesztése egyéni sajátosságait, fejlődési ütemét figyelembe véve – mentális, szociális, intellektuális, pszichés – átfogó komplex rendszerben történik az óvodai nevelés. Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szellemében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének növelése, a hátrányok csökkentése, egyéni szükségleteiknek megfelelő fejlesztése, felkészítés az iskolai élet megkezdéséhez. A mozgásszervi elváltozások megelőzése és a szakember által kiszűrt speciális mozgásigényű gyermekek fejlesztése a gyógytestnevelés eszközeivel.

Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium:

A Szent József Gimnázium és Kollégium 1996. szeptember 1-jén kezdte meg működését Debrecenben, a Szent Anna utca 19. szám alatt. Az indulás évében két 7. évfolyamos osztály volt, összesen 50 tanulóval. Az iskola fiúgimnáziumként nyitotta meg kapuit, ugyanis a néhai neves Kalazanci Szent József Gimnázium örökébe lépett, amely a piarista rend fenntartásában működött 1721 és 1948 között. Az intézmény meghatározó történelmi múlttal rendelkezik. A mindennapos tanítás mellett a vallás szerepe és gyakorlása is kiemelkedő. Az intézményben nyújtanak általános iskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi képzést is, valamint kollégiumi ellátást. A tanulók kompetenciájuknak és érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a különböző tagozatok között (humán, sport, nyelvi képzések.) Az iskolának, mint egyházi fenntartású gimnáziumnak az oktatási-nevelési céljai között még ma is szerepelnek a piarista eszmények: pietas et litterae, azaz erkölcs és tudomány.

Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:

Az intézmény célja a gyermekszereteten alapuló, a gyermeki jogokat tiszteletben tartó, gyermekközpontú pedagógia érvényesülése az iskolába, ahol életkori és egyéni sajátosságaiknak megfelelően formálódhat, fejlődhet a tanulók személyisége és kibontakozhatnak képességeik. Humánus bánásmód a tanulókkal, különösen a valamilyen szempontból, vagy komplex módon hátrányos helyzetű tanulókkal.
Pedagógiai alapelv: Esélyegyenlőség biztosítása, a lehetőségeken belül minden gyereknek, a tehetséges, a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési- tanulási-magatartási nehézségekkel küzdő tanulónak legyen joga és lehetősége képességeinek kibontakoztatására.

Szakkörök foglalkozások bemutatása:

Néptánc szakkör – Álmosdi Bocskai István Általános Iskola

A csoport 12 tanulóból áll. A jelentkezés önkéntes alapon történt, így olyan gyerekek jelentkeztek, akik érdeklődést mutattak a népi kultúra, zene, és tánc iránt.

A foglalkozásokat szerdán délután kerülnek megrendezésre. Ráhangolódás után ismétlés következik a tanult lépésekkel, dalokkal, esetleg játékokkal. A fő témára fordítják a több időt,

Melyben bemutatás után csoportosan egyéni rásegítéssel tanulják meg az új lépéseket, motívumokat. A foglalkozás végére mindig könnyed, mozgásos játékok kerülnek, amelyek fokozzák a jó hangulatot, és a gyerekek vidáman zárják a délutánt.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Kreatív kézműves foglalkozás – Bagamér-Kokad Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A kreatív kézműves foglalkozás során a tanulók különböző kézműves technikákkal ismerkedhetnek meg, mint például a csendéletkészítés, portrékészítés, mozaikkészítés, plakáttervezés, selyemfestés, pasztellrajz, olajpasztell rajz, linómetszés és nyomtatás. Így fejlesztheti képzőművészeti ismereteiket, ki próbálhatják magukat több technikában és kiválaszthatják a számukra leginkább tetsző alkotási módot. Gyakran dolgozhatnak csoportokban, valamint egyénileg is. A szakkör fejleszti a gyerekek kézügyességét, növeli a kreativitásukat, bővíti az ismereteiket és fejleszti a koncentrációkészségüket. A fejlődés és az érdeklődés növekedése foglalkozásról foglalkozásra megfigyelhető rajtuk.

Kreatív foglalkozások, Mazsorett tánc – Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fejlesztési célok:

 • Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia fejlesztése.
 • A tanulók kézügyességének, kreativitásának, alkotó fantáziájának fejlesztése.
 • Koordinációs képességek fejlesztése
 • Mozgásszabályozó-, mozgás – átállító-és mozgástanulási képességek fejlesztése
 • A tánctanulás során a saját élmény révén fejlődjék a tanulók önkifejezési képességek
 • Az esztétikai érzék, ízlés fejlesztése

Tevékenységek: A munkadarabok elkészítési módjának megbeszélése, öletek adása, a munkadarab elkészítése. A horgolás alapjainak elsajátítása, a bot és zászlóbot eszközökkel történő gyakorlatok megtanulása. Térérzékelési gyakorlatok, mozgásdinamika gyakorlatok, kapcsolat a társsal és eszközökkel, mozdulatjátékok és táncos mozgásformák begyakorlása.

Ének, tánc és dráma szakkör – Debreceni Dózsa György Általános Iskola

A tanulóknak lehetőséget biztosítani különféle előadóművészi és színjátszó technikák megismerésére, elsajátítására egy jó hangulatú műhelymunka során, mely szándékaink szerint elősegíti majd a diákok kommunikációs fejlődését. A kortárs csoporton belüli társas együttlét és együttműködés a közös munka során a szocializációs kapcsolataik finomodását is nagymértékben segíti. Fontos feladat a tanulók kreativitásának fejlesztése, illetve továbbfejlesztése, a színjátszás, szerephelyzetek lényegének megértése és gyakorlati alkalmazása. Egy előadás elkészítésének menete.

Néptánc: „Aprócskák tánca” – Görgey Utcai Óvoda

Az óvoda minden napos tevékenysége mellett plusz foglalkozásként vehetnek részt az érdeklődő gyermekek az „aprócskák táncaként”elnevezett néptánc foglalkozáson. Játékos foglalkozás keretében, táncos mozdulatok mellett különböző népdalokkal ismerkedhetnek meg a gyermekek, miközben minden alkalommal különféle dalos játékokat, mondókákat tanulhatnak.

Néptánc – Ifjúság Utcai Óvoda

Az órákon a gyerekek betekintést nyerhetnek néphagyományainkba, a jeles napokhoz és az ünnepekhez kötődő szokások megismerésével.

Megismerkedhetnek a régi népi gyermekjátékokkal, a hozzájuk tartozó dalokkal. A játékok közben különböző térformákat kell megtanulniuk, ez fejleszti a térbeli tájékozódásukat.

Az órák során elsajátíthatják a néptánc alap lépéseit, népdalokkal ismerkedhetnek meg.

Azon túl, hogy a népi kultúránk alapjait megtanulják a gyerekek, a néptánc (akárcsak más táncos formák) fejleszti a ritmusérzéket, a mozgáskoordinációt.

Digitális kommunikációt fejlesztő foglalkozások – Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Az szakkörre a 9-10-11. évfolyamról járnak oda tanulók, zömében fiúk, akik

tinkercad-ben terveznek. Többnyire apróbb dolgokat, ugyanis a nyomtatás hosszú időt vesz igénybe és időnként menet közben probléma adódik.

Ezek általában (szív felirattal, emberkék, hajók, de mostanra igyekszem konkrét, használható feladatot is adni, ami főleg a 11. évfolyamosoknak kelti fel az érdeklődését. Készítettek már védőtokot micro:bit-hez és HCSR04 távolságérzékelő szenzorhoz, de sok kicsi ajándék készült az alsó tagozatosoknak (érme méhecskével). A foglalkozások általában az otthon készített projektek nyomtatásával kezdődnek, aztán helyben is terveznek.

Dráma szakkör – Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola, és AMI 2018 szeptemberében csatlakozott az EFOP-3.2.3-16. projekthez. Az akkori 7. az osztályunk diákjai osztályfőnökükkel a tanév során Fazekas Mihály: Lúdas Matyi című művét dolgozták fel és adták elő társaiknak igen nagy sikerrel. Ebben a tanévben Mátyás mesével és egy szórakoztató darabbal készülnek. Az iskolánk alapfokú művészeti iskola is, így diákjaink egy része részt vesz: zongora, szolfézs valamint grafika szakkörön. Érdeklődő, könnyen motiválható gyerekek, akik lelkesen készülnek a színdarabokkal, többen tagjai a városi színjátszó körnek is.